Botezul (5 iunie 2012)

Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. (Matei 3,15)
Vestea lucrării lui Ioan s-a răspândit în toată Galileea. În Nazaret, Isus a înţeles că Îi sosise vremea. Deşi erau veri, cei doi nu se cunoscuseră personal. Lui Ioan îi erau cunoscute împrejurările naşterii lui Isus, dar nu avea siguranţa absolută că El este Mesia. Isus nu a primit botezul ca pe o mărturisire a unei vinovăţii personale. Dimpotrivă, El a cerut botezul ca să Se identifi ce cu păcătoşii, trecând pe acolo pe unde trebuie să trecem şi noi. Când S-a plecat în rugăciune, la ieşirea din apă, Isus a ştiut că înaintea Sa se deschidea o nouă eră. De asemenea, ştia că de data aceasta nu avea să Se lupte cu Satana aşa cum o făcuse în cer. Acum, avea să-l înfrunte în calitate de membru al familiei omeneşti, la fel cum înfruntă ispita toţi oamenii. În rugăciunea Sa, Isus a cerut puterea de a-Şi îndeplini misiunea şi a cerut un semn că Tatăl a acceptat natura Sa omenească. Această rugăciune i-a uimit pe îngeri. Glasul din cer l-a inspirat pe Ioan şi L-a întărit pe Isus pentru misiune. Era o dovadă din partea Tatălui că Hristos era Fiul Său, chiar dacă luase asupra Sa natura omenească. A doua zi, Ioan a anunţat că Isus este „Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1,29), dar nici el nu a înţeles pe deplin semnifi caţia acestor cuvinte. Un gând inspirat: „Singur trebuia să urce cărarea, singur trebuia să ducă povara. Asupra Aceluia care Îşi părăsise slava şi îmbrăcase slăbiciunea omenească, urma să apese răscumpărarea lumii. El a văzut şi a simţit totul, dar ţinta Lui a rămas neclintită. […] Cu toate că păcatele unei lumi vinovate se adunau asupra lui Hristos, cu toate că Se umilise ca să ia asupra-Şi fi rea noastră decăzută, glasul venit din cer L-a declarat Fiu al Celui Veşnic.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 111, 112) Mesajul zilei: Isus a luat asupra Sa limitele naturii noastre căzute şi S-a identificat cu neamul omenesc, pentru ca, prin biruinţa Sa asupra lui Satana, să ne poată pune la dispoziţie o cale de scăpare. a.
05/06/2012